Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO PROJEKTU

 

Dokumenty związane z etapem rozliczania wsparcia pomostowego:

WERSJA DO EDYCJI –> Zał.13 Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

WERSJA DO WYDRUKU I WYPEŁNIENIA ODRĘCZNEGO –>Zał. 13. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

 

Dokumenty związane z etapem rekrutacji:

Regulamin rekrutacji uczestników – obowiązujący od 31.03.2022

Zał.1 Formularz rekrutacyjny
Zał.2 Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego
Zał.3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Zał.4 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
Zał.5 Karta oceny predyspozycji kandydata
Zał.6 Opis sektorów wykluczonych
Zał.7 Oświadczenie o emigrant/reemigrant
Zał.8 Wzór zaświadczenia ZUS
wzór_druku_US-7-_przykład
Wniosek-ZUS-US-7-wersja-do-edycji
Zał.9 Deklaracja przejścia z KRUS na ZUS
Zał.10 Oświadczenia uczestnika projektu dot.procedury weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w proj.
Zał.11 Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe
Zał.12 Oświadczenie uczestnika projektu RODO
Zał.13 oświadczenie uczestnika Projektu NEET

Wersje archiwalne dokumentów:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – wersja archiwalna

 

Dokumenty związane z etapem SKŁADANIA BIZNESPLANÓW oraz późniejszymi etapami projektu:

Regulamin przyznawania środków- obowiązujący od dnia 10.06.2022

Zał.1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Zał.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał.3 Zestawienie planowanych wydatków – wsparcie pomostowe
Zał.4 Oświadczenie osób niepełnosprawnych
Zał.5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał.6 Wzór Biznesplanu
Zał.7 Karta oceny biznesplanu – obowiązująca od dnia 10.06.2022.
Zał.8 Oświadczenia składane z biznesplanem
Zał.9 Zestawienie towarów i usług
Zał.10 Standardy oceny biznesplanów
Zał.11 Wzór umowy o wsparcie finansowe
Zał.12 Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia
Zał.13 Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Zał.14 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe
Zał.15 Wzór umowy o wsparcie pomostowe – obowiązujący od 10.06.2022
Zał.16 Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu
Zał.17 Oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim o rozdzielności majątkowej
Zał.18 Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

 

Wersje archiwalne dokumentów:

Regulamin przyznawania środków – wersja archiwalna

Zał.7 Karta oceny biznesplanu- wersja archiwalna

Zał.15 Wzór umowy o wsparcie pomostowe – wersja archiwalna

 

Skip to content