O projekcie

 

Projekt pn. Biznes z POWERem realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.03.2022r. – 30.06.2023r.

Miejsce realizacji: województwo świętokrzyskie.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 40 osób (w tym 22 kobiet i 18 mężczyzn) poniżej 30 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez zatrudnienia.

Grupa docelowa

Wsparciem w projekcie objętych będzie 45 osób (w tym 25 kobiet i 20 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące warunki:

– osoba bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy;
– osoba w wieku 18-29 lat;
– osoba zamieszkała lub ucząca się na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
– w szczególności wsparciem objęte zostaną osoby z grup o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

      • osoby z kategorii NEET (osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu);
      • osoby z niepełnosprawnościami;
      • kobiety;
      • osoby o niskich kwalifikacjach;
      • osoby odchodzące z rolnictwa;
      • migranci i reemigranci.

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Szkolenia – 24h (3 dni) z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu przedsiębiorstwa;
 • Spotkanie z ekspertem dotacyjnym – 3h/os;
 • Wsparcie finansowe – dotacja 23 050,00zł;
 • Wsparcie pomostowe – 12 000,00zł netto (średnio 2000,00 zł/mc netto) na okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy na pokrycie bieżących wydatków związanych m.in. z opłaceniem składek ZUS, wynajmu lokalu, usług księgowych, promocji firmy.
Skip to content