Pytania i odpowiedzi


1. Jak można pozyskać zaświadczenie z ZUS?

Wydanie zaświadczenie jest możliwe na jeden ze sposobów:

  • Kandydat na uczestnika projektu / Uczestnik projektu składa wniosek do ZUS (druk US-7 oraz wzór wypełniania wniosku do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania), właściwy Oddziała ZUS wydaje odpowiednie zaświadczenie. Wzór Zaświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu. Inne zaświadczenia ZUS, które w swej treści potwierdzają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, również są akceptowalne.
  • Kandydat na uczestnika projektu / Uczestnik projektu może wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez Kandydata na uczestnika projektu/uczestnika projektu.

Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.


2. Jak rozumieć zapis, że Uczestnikami Projektu NIE MOGĄ być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POWER w ramach Poddziałania 1.3.1 dla trybu konkursowego, ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:

– osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

  • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

OSOBY, KTÓRE NALEŻĄ DO POWYŻSZYCH GRUP, NIE MOGĄ BYĆ ODBIORCAMI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „BIZNES Z POWERem”.


3. Jak rozumieć kryterium wiekowe „osoby poniżej 30 lat”, „osoby w wieku 18-29”?

Do tego kryterium zaliczamy wszystkie osoby, które w dniu przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat, a mają ukończone 18 lat. Za dzień przystąpienia do projektu uważa się rozpoczęcie udziału w pierwszej formie wsparcia zaplanowanej w projekcie – w przypadku projektu „Biznes z POWERem” pierwszą forma wsparcia będą szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej firmy.


Skip to content